Denne nettside er del av

Kvams Glass AS

Bestill dine produkter på nett. Registrer deg for å se dine priser med rabatter

Handlekurv

0 item(s) - kr 0,00

Velkommen til Kvams Glass AS / UNIQ Balustrades

Salgs og Leveringsbetingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 2016-

Enhver ordre effektueres på grunnlag av nedenstående salgs- og leveringsbetingelser. En avvikelse fra disse betingelser som ikke er bekreftet skriftlig, anses ikke å være gyldig

Nettbutikk lager:

Vedr. lagerstatus på www.sb-railing.no: vår nettbutikk, henviser denne til vårt fjernlager i Nederland. Vårt lokal-lager i Horten finnes her: Gjeldene lagerliste: https://www.sb-railing.no/lagerliste/

1. Tilbud / Ordre

Kun skriftlige tilbud om pris er forpliktende for Kvams Glass AS heretter kalt KG.
Om ikke annet er avtalt vil skriftlige tilbud være gjeldene i 30 dager. Kunde plikter å kontrollere ordrebekreftelse.

Avtalen mellom KG og kjøper trer i kraft ved kjøpers mottagelse av ordrebekreftelse.Innsigelser mot ordrebekreftelsen må gjøres umiddelbart og senest 24 timer etter mottak av denne.

Levering skjer iht. KG ordrebekreftelse. Leveransen omfatter kun det som er spesifisert i ordrebekreftelsen.

I tilfeller hvor varen ikke er lagervare, eller må fremskaffes fra produsent eller leverandør, forbeholder KG seg retten til å rebekrefte etter leverandørs/produsentens salgs -og leveringsbetingelser. I slike tilfeller må kunde godkjenne ordrebekreftelse innen fastsatt frist slik av KG kan bekrefte endelig bestilling ovenfor produsent/ leverandør.

Eventuelle forutsetninger for handelen fremsatt ved forhandlinger kan ikke gjøres gjeldene mot KG med mindre dette er bekreftet gjennom ordrebekreftelsen fra KG.

2. Levering

Alle leveranser fra KG skjer i utgangspunktet fra gjeldende selskaps lokalsjon. Pakkseddel skal alltid følge varen. Når varen overleveres skal representant for kjøper kontrollere varen mot pakkseddel/ fraktbrev, samt påse at varen leveres uten skader.

Hvis levering inkluderer frakt vil dette spesifiseres på ordrebekreftelse.

Kjøper skal ved mottak kontrollere varenes beskaffenhet samt antall kolli. Dersom det er transportskader, andre fysiske skader på varene eller andre mangler ved leveringen, skal en beskrivelse av skadens/mangelens omfang gjøres på fraktbrevet før fraktbrevet underskrives.

Dersom fraktbrevet underskrives uten anmerkninger, bortfaller kundes rett til å kunne reklamere i forhold til transportskader/- mangler som er eller burde vært oppdaget ved kundens kontroll av varene ved levering. Jfr. avsnitt over.

3. Leveringstid

Levering vil i utgangspunktet skje på den dagen som er angitt på ordrebekreftelsen, dersom varene skal sendes er dagen angitt på ordrebekreftelsen sendedato fra Horten. Hvis ikke kunde kan ta imot/ hente på denne dagen vil kunde være ansvarlig for ekstrakostnader som måtte påløpe.

Hvis KG ikke kan overholde avtalt leveringstid skal kjøper varsles om dette så snart som mulig og KG skal angi ny forventet leveringstid

Forskjøvet levering i forhold til ordrebekreftelse gir ikke kjøper rett til erstatning, verken i forhold til direkte eller indirekte kostnader.

4. Force majeure.

I tilfelle av uforutsette hendelser som forhindrer eller i vesentlig grad vanskeliggjør ordrens utførelse eller transport til leveringssted, som for eksempel streik eller lockout, ved forsinkelse utenfor selgers kontroll av materialleveranse, på grunn av manglende kvalifisert arbeidskraft, tilfelle av krig, blokade, karantene, brann, havari, sjøulykkes restriksjoner, uforutsette sammenbrudd i produksjonsanlegg eller tilsvarende force majeure – utsettes leveringen uten ansvar for KG med et tidsrom tilsvarende forsinkelsen.

Ved force majeure kan kjøper ikke gjøre krav på erstatning av noen art, ei heller berettiger det kjøper til å heve kjøpet.

Hvis prisene er basert på utenlandsk valuta, er de kurser som KG har kalkulert med anført i tilbudet.

5. Betalingsbetingelser

Hvis ikke annet er avtalt er bet. betingelsene 30 dager fra fakturadato. Ved betaling etter forfall beregnes rente på 2 % pr. påbegynt måned.

KG forbeholder seg retten til å endre avtalte betalingsbetingelser, dersom det oppstår begrunnet antakelse om en svekkelse av kjøpers betalingsevne.

Enhver forsinkelse med betaling i forhold til avtalte betingelser, gir selger rett til å suspendere videre levering og for øvrig å frigjøre seg for øvrige kontraktmessige forhold til kjøper.

Eventuelle motkrav- eksempelvis reklamasjon vedr. leverte varer, berettiger ikke kjøper til å holde tilbake noen del av betalingen.

6. Reklamasjon

Leveranser skjer i henhold til ordrebekreftelsens spesifikasjoner innenfor standard toleranser med hensyn til styrke og bearbeiding. Jr. punkt 2. samt Kjøpsloven

7. Annullering og returrett.

Annullering og endring av ordre vil kunne aksepteres dersom arbeide med produksjon av produktet ikke er påbegynt. Enhver endring av ordrebekreftelse er først gyldig når ny ordrebekreftelse eller skriftlig bekreftelse på annullering foreligger.

KG leverer/ produserer kun varer i forhold til ordre. Varer mottas i utgangspunktet derfor ikke i retur.

8. Teknisk veileding

Hvis KG i forbindelse med utgivelse av tilbud, aksept eller ordrebekreftelse har gitt kjøper teknisk veiledning, er denne å betrakte som service i salgsøyemed. Som følge av dette påtar selger seg intet erstatningsansvar for dette.

Enhver informasjon i dette henseende, er meddelt etter selgers beste kjennskap på tidspunkt for meddelelsen, men kan ikke påføre KG noe ansvar

Kvams Logo